Statuten

HOOFDSTUK I.:

Naam en zetel
Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: Personeelsvereniging Ommelander Ziekenhuis Groningen (afgekort genaamd: PV OZG).
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Oldambt.

Doel
Artikel 2.

 1. De vereniging stelt zich ten doel een goede onderlinge samenwerking en verstandhouding te bevorderen tussen de in artikel 4 bedoelde leden van de vereniging.
 2. Dit doel tracht zij te bereiken door:
  • a. het houden van vergaderingen;
  • b. het gezamenlijk of in groepen beoefenen van geestelijke- en lichamelijke ontspanning;
  • c. het aankweken van waardering voor eigen arbeid en de arbeid van de medewerker op ieder niveau;
  • d. alle andere activiteiten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De vereniging zal zich niet begeven op het terrein van de politiek en/of vakverenigingen en zich onthouden van daden die de levensovertuiging van haar leden zou aantasten.

Duur
Artikel 3.

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

HOOFDSTUK II.:

Lidmaatschap
Artikel 4.

 1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, buitengewone leden en externe leden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de gewone, ereleden, buitengewone als de externe leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
 2. Gewone leden zijn personen die werkzaam zijn binnen de Ommelander Ziekenhuis Groningen (hierna ook genoemd: OZG) De gewone leden hebben een arbeidscontract of een leer-/arbeidsovereenkomst met de OZG.
 3. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering – op voordracht van het bestuur – zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
 4. Buitengewone leden zijn zij die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben, danwel arbeidsongeschikt zijn verklaard en als zodanig hebben aangegeven hun gewoon lidmaatschap om te willen zetten in een buitengewoon lidmaatschap.
 5. Externe leden zijn zij die oud medewerker zijn van de OZG en zij die werkzaam zijn binnen de OZG, maar niet in dienstverband werken van de OZG. Voor de groep oud medewerkers geldt dat zij bij het beëindigen van hun dienstverband met de OZG aan te geven dat ze hun lidmaatschap om willen zetten in een extern lidmaatschap.
 6. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5.

 1. Zij die als lid van de vereniging wensen toe te treden, geven hiervan schriftelijk of via het aanmeldformulier op de website van de vereniging kennis aan de ledenadministratie van de vereniging. Het bestuur beslist over de toelating van de gewone, buitengewone en externe leden. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6.

 1. Alle leden hebben het recht tot het bijwonen van algemene ledenvergaderingen, wedstrijden, oefeningen en lezingen, alsmede feestelijke bijeenkomsten en andere door de personeelsvereniging georganiseerde activiteiten tegen de daarvoor door het bestuur vastgestelde vergoedingen. Bij al deze activiteiten bepaalt het bestuur van de vereniging of het toegestaan is om een introducé aan te melden en welke vergoeding voor een introducé geldt.

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  • a. indien niet meer wordt voldaan aan de in artikel 4 gestelde vereisten voor het lidmaatschap;
  • b. door de dood van het lid;
  • c. door opzegging door het lid;
  • d. door opzegging door de vereniging;
  • e. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan geschieden lopende het boekjaar op de eerste (1e) van iedere maand, mits schriftelijk en met een opzegtermijn van ten minste vier weken.Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:

 

 • a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 • b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
 • c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar;
 • 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens geschieden lopende het boekjaar op de eerste (1e) van iedere maand. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar;
 • 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen;
 • 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.
Introductie van een introducé zonder toestemming van het bestuur is niet geoorloofd.
Artikel 9.
Alle leden hebben stemrecht.
Artikel 10.
Alle leden hebben het recht tot het schriftelijk indienen, bij het bestuur, van voorstellen
en/of bezwaren tegen een bepaalde gang van zaken.
Artikel 11.
Alle leden verplichten zich tot:
1. Het betalen van contributie, behoudens ereleden; de hoogte van de contributie wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering;
2. Het nakomen van het huishoudelijke reglement, alsmede de besluiten van het
bestuur en de algemene vergadering;
3. De waarde van de eigendommen van de vereniging te vergoeden indien moedwillig
of door onachtzaamheid aangerichte schade aan de door hem/haar in bruikleen of
huur genomen goederen, lokalen of terreinen is berokkend.

HOOFDSTUK III.

Vergaderingen en stemmingen
Artikel 12.
Vergaderingen zijn algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. Deze
worden uitgeschreven door de voorzitter en de secretaris van het bestuur.
De algemene vergadering
Artikel 13
De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in één van de
gemeentes waar de werkgever (OZG) één van haar locaties heeft staan.
Artikel 14
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn,
donateurs, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene
vergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing
wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de niet-geschorste leden. Ieder van
hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde
schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde
kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering
stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering
worden gehouden.
Artikel 15
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door diens plaatsvervanger.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming, is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen opgemaakt door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die
vergadering ondertekend.
Artikel 16
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door
de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de
algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant
als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de
algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen
deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag
waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden
behandeld, toekomen aan de commissie.
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen
bijstaan.
Artikel 17
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene
vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk
oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene
vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het
verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De
verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der
vergadering en het opstellen der notulen.
Bijeenroeping
Artikel 18
De bijeenroeping voor elke algemene ledenvergadering geschiedt door de secretaris
door middel van een circulaire, via de personeelskrant of via de website aan de
stemgerechtigden op een termijn van tenminste twee (2) weken, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, alsmede de plaats en
het tijdstip van de vergadering.
Besluitvorming
Artikel 19
1 Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid
is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing
tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is
verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
2. Indien de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering niet geschiedde op
de wijze als in artikel 18 is voorgeschreven, kan de algemene vergadering niettemin
rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden
ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het
aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen
van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de in
artikel 18 voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin
rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als
gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der
stemmen zich daartegen verzet.
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op
besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de
agenda werden vermeld.

HOOFDSTUK IV.:

Bestuur
Artikel 20.
1. Het bestuur bestaat uit minimaal acht (8) en maximaal veertien (14) personen,
waarbij gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van de bestuursleden
over de locaties van de Ommelander Ziekenhuis Groningen, die uit hun midden een
voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
De voorzitter, de vice voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het
dagelijks bestuur.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van
de vereniging, ná een door het bestuur gedane niet-bindende voordracht.
Op de dag van hun verkiezing moeten de leden van het dagelijks bestuur de leeftijd
van éénentwintig (21) jaar en de overige bestuursleden de leeftijd van achttien (18)
jaar hebben bereikt.
3. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
4. De bestuursleden worden voor een periode van twee (2) jaar gekozen en treden
volgens een door het bestuur te maken rooster af, met dien verstande:
dat in de even jaren de voorzitter, de penningmeester en vier gewone bestuursleden
dienen af te treden;
dat in de oneven jaren de secretaris, de vice voorzitter en vier gewone bestuursleden
dienen af te treden.
5. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
6. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag
besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
7. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet
binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
8. Tussentijdse ontstane vacatures kunnen door verkiezingen in een algemene
ledenvergadering vervuld worden, hierbij de duur van de benoeming zo te stellen,
dat deze geldt tot aan de beurt van aftreden.
Het dagelijks bestuur kan leden aanwijzen die de periode tussen het aftreden van
een bestuurslid en de eerstvolgende algemene ledenvergadering de vacature tijdelijk
invullen.
Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
Artikel 21
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot
wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander
verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze
rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
Artikel 22
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan het dagelijks bestuur,
zijnde de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan
anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK V.:

Geldmiddelen
Artikel 23.
1. De inkomsten van de vereniging bestaat uit:
a. contributies;
b. donaties;
c. entreegelden;
d. bijdrage van leden voor activiteiten vastgesteld door het bestuur;
e. erfstellingen, legaten, schenkingen;
f. andere inkomsten.
2. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard.
3. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd (contributie), welk bedrag
wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de
ere-leden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
4. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen
eindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te
verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt
vastgesteld.

HOOFDSTUK VI.:

Huishoudelijk reglement
Artikel 24.
1. Het huishoudelijk reglement vastgesteld door de algemene ledenvergadering, stelt
de bepaling vast die betrekking hebben op het beheer, de inrichting van de
vereniging en de rechten en verplichtingen van de leden en regelt verder alle
onderwerpen, waarvan deze statuten een nadere regeling voorschrijven.
2. De bepalingen van dit huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de wet
of deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het hierna
bepaalde in artikel 25, de leden 1, 2., 3. en 5. van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK VII.:

Statutenwijziging
Artikel 25.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene vergadering, tot welke vergadering is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde der leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien het hiervoor verlangde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt
binnen vier weken, doch niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering, een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat
in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
vertegenwoordigde of aanwezige bestuursleden, kan worden besloten, mits met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking, nadat de daartoe op te maken notariële
akte is verleden.
Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de
algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na
de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken gehouden Handelsregister.
Ontbinding en vereffening
Artikel 26.
1. Het bepaalde in artikel 25 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op
een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming
met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan
de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van
de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 25 vermelde register.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de
vereffenaars als zodanig is aangewezen.
SLOTVERKLARING
WAARVAN AKTE is verleden te Finsterwolde, gemeente Oldambt, op de datum in het
hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud
van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparanten en vervolgens door mij, notaris.