Huishoudelijk Regelement

Vereniging: Personeelsvereniging Ommelander Ziekenhuis Groningen

HOOFDSTUK I. van de vereniging:

Artikel 1.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

HOOFDSTUK II. van de leden:

Artikel 2.

Lid van de vereniging kunnen zijn:

 1. Werknemers van de Ommelander Ziekenhuis Groningen, alsmede medewerkers van externe bedrijven die als vaste werkplek de Ommelander Ziekenhuis Groningen hebben.
 2. Oud-leden die gewoon lid zijn geweest van de vereniging en gepensioneerd, met de VUT/OBU, of arbeidsongeschikt zijn verklaard, alsmede de weduwen of weduwnaars van de leden en oud-leden.
 3. Vrijwilligers.
 4. Stagiaires.
 5. Ereleden.

Artikel 3.

Het lidmaatschap vangt aan door schriftelijke aanmelding met vermelding van personeelsnummer, voorletter(s), achternaam, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum bij de secretaris van de vereniging.

Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk, en niet overdraagbaar.

Het lidmaatschap geeft de mogelijkheid tot deelname aan verschillende (door de vereniging aangeboden) activiteiten.

Opzegging kan alleen schriftelijk bij de secretaris, of via de website www.pvozg.nl.

Bij uittreding als lid zal geen restitutie van de contributie verleend worden.

Artikel 4.

Gewone leden vanaf 16 jaar hebben:

 1. Stemrecht, recht van initiatief, interpellatie en amendement.
 2. Recht tot stellen van kandidaten.

Artikel 5.

Alle leden hebben:

 1. Het recht om een ledenvergadering bij te wonen.
 2. Toegang tot de terreinen en lokalen, waarover de vereniging beschikking heeft.
 3. Het recht om deel te nemen aan activiteiten.
 4. Het recht om voorstellen schriftelijk in te dienen bij de secretaris van het bestuur.

Artikel 6.

Gewone leden en buitengewone leden hebben de plicht:

 1. Hun financiële verplichtingen te voldoen.
 2. Zich te onderwerpen aan de in dit huishoudelijk reglement vervatte bepalingen.
 3. De statuten en het huishoudelijk reglement te lezen op de website van de vereniging (www.pvozg.nl), of die op aanvraag van het lid door het bestuur aan hen worden uitgereikt.

HOOFDSTUK III. van het royement:

Artikel 7.

Het bestuur royeert gewone leden en buitengewone leden:

 1. Op voorstel van de penningmeester van het bestuur wegens: wanbetaling
 2. Wegens onwaardigheidgedrag jegens de vereniging.

Artikel 8.

Het bestuur is verplicht geroyeerde- en uit hun lidmaatschap gezette leden, schriftelijk binnen zeven dagen na het besluit hiervan in kennis te stellen.

HOOFDSTUK IV. van de vergadering:

Artikel 9.

Iedere vergadering wordt tenminste een week van tevoren aangekondigd.

Artikel 10.

Op de agenda van de algemene ledenvergadering moeten voorkomen:

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering.
 3. Jaarverslag van de secretaris.
 4. Jaarverslag van de penningmeester.
 5. Verslag kascommissie
 6. Begroting van het komende verenigingsjaar.
 7. Eventueel wijziging van contributie (vaststelling van de contributie).
 8. Verkiezingen en installatie van de bestuursleden.
 9. Activiteiten.
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting

Artikel 11.

Besluiten genomen op een ledenvergadering, op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement en daar niet in strijd zijnde, worden door officiële mededelingen ter algemene kennis gebracht. Ze treden binnen zeven dagen nadien in werking en hebben dezelfde kracht als een artikel van het huishoudelijk reglement.

Artikel 12.

Bestuursvergaderingen hebben plaats:

 1. Als regel eens in de 6 weken.
 2. Op verlangen van de voorzitter.
 3. Op verlangen van tenminste drie bestuursleden.

Artikel 13.

Bestuursvergaderingen zijn slechts dan wettig, wanneer tenminste zes bestuursleden aanwezig zijn.

HOOFDSTUK V. van de stemming en verkiezingen:

Artikel 14.

Het stembureau op een ledenvergadering wordt gevormd door drie stemgerechtigde leden, door de voorzitter van het bestuur aan te wijzen. Het is belast met opnemen van de stemmen en deelt de uitslag van de stemming mede aan de vergadering.

Artikel 15.

Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht staande de vergadering amendementen voor te stellen.

Artikel 16.

Stemming bij volmacht wordt niet toegestaan.

HOOFDSTUK VI. van het bestuur:

Artikel 17.

Het bestuur is belast met een dagelijkse leiding van de vereniging.

 1. Zorgt voor handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement en de uitvoering van de besluiten.
 2. Benoemt, waar het dit nodig acht, commissies.
 3. Is verplicht tot uitvoering van artikel 4 van de statuten.

Artikel 18.

Het kan royeren volgens hoofdstuk III van dit reglement.

Artikel 19.

Tot de plichten (1, 2 en 3) en de bevoegdheden (4, 5 en 6) van de voorzitter behoren:

 1. Het nauwgezet toepassen en doen naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 2. Het leiden en beleggen van de leden- en bestuursvergaderingen.
 3. Het handhaven van de orde op deze vergadering.
 4. Het schorsen van een lid gedurende de vergadering wegens het verstoren van de orde.
 5. Het op de vergadering benoemen van een vergadering.
 6. Het recht de discussie te sluiten, wanneer hij meent, dat de vergadering over het aan de orde zijnde onderwerp voldoende is ingelicht, doch hij is verplicht verdere besprekingen toe te laten indien minstens 2/3 deel der aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.

De tweede voorzitter treedt, bij het uitoefenen van zijn functie van de eerste voorzitter, in diens rechten en plichten.

Artikel 20.

De secretaris is ondermeer belast met:

 1. Het voeren van correspondentie van de vereniging.
 2. Het houden van kopie van belangrijke uitgaande stukken.
 3. Het beheren van het archief.
 4. Het maken van notulen op de vergadering.
 5. Het uitbrengen van een jaarverslag op de ledenvergadering.
 6. Het bijhouden van de ledenadministratie.
 7. Het oproepen van de leden voor de vergadering.
 8. Het bijhouden van de besluitenlijst (amendementen, statuten of huishoudelijk reglement).

Artikel 21.

De penningmeester is onder meer belast met:

 1. Het beheren van de financiën.
 2. Het houden van geregelde boekhouding.
 3. Het incasseren van alle aan de verenging toekomende gelden.
 4. Het doen van uitgaven, voortvloeiende uit de bepalingen van het huishoudelijk reglement en uit de besluiten van de ledenvergadering, benevens van uitgaven, waarvan het bestuur machtiging heeft gegeven.
 5. Het voeren van de correspondentie op de financiën betrekking hebbende.
 6. Het uitbrengen van een financieel jaarverslag op de algemene ledenvergadering, goedkeuring van dit verslag strekt het tot decharge.
 7. Het voordragen aan het bestuur van leden ter royering wegens wanbetaling.

Artikel 22.

Bij tussentijdse vacatures kan het bestuur waarnemers benoemen ter vervulling van de opengevallen plaatsen tot aan de eerstkomende algemene ledenvergadering.

Artikel 23.

Besluiten van het bestuur, genomen op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement die door vermelding in het officiële mededelingenblad ter algemene kennis zijn gebracht zijn bindend voor alle leden.

HOOFDSTUK VII. van de geldmiddelen en eigendommen:

Artikel 24.

De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst ter verdeling onder haar leden.

Artikel 25.

De contributie voor alle leden middels automatische incasso geïnd.

Artikel 26.

De penningmeester legt elk jaar aan de algemene ledenvergadering een begroting ter goedkeuring voor. Op deze vergadering wordt de contributie voor het komende jaar vastgesteld.

Artikel 27.

Een uit twee leden bestaande kascommissie wordt uit de door stemgerechtigde leden benoemd op de ledenvergadering.

Artikel 28.

De kascommissie controleert de kas en de boekhouding telkens wanneer haar dat goeddunkt. Zijn brengt voor haar aftreden op de volgende ledenvergadering verslag uit.

HOOFDSTUK VIII. van de activiteiten en publicatie:

Artikel 29.

Bij alle door de personeelsvereniging te organiseren activiteiten dient minimaal één lid van het bestuur zitting te hebben in de commissie die de activiteiten organiseert. Dit bestuurslid wordt aangewezen door de voorzitter en is verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Artikel 30.

Er is een publicatiebord, waarop uitsluitend aankondigingen worden geplaatst, die betrekking hebben op de vereniging. Ook worden de publicatie middels flyers verstuurd naar alle afdelingen. Deze flyers zijn terug te vinden op de website www.pvozg.nl. Voor andere aanverwante publicaties moet toestemming gevraagd worden aan het bestuur.

Artikel 31.

Annulering van deelname aan activiteiten kan alleen plaatsvinden door contact op te nemen met één van de leden van het dagelijkse bestuur (voorzitter, penningmeester of secretaris). Indien geen van hen bereikbaar is, kan contact opgenomen worden met één van de andere bestuursleden. Terugbetaling van de betaalde bijdrage, dan wel kwijtschelding van verschuldigd bedrag, is ingeval van annulering door de deelnemer uitsluitend mogelijk in de volgende gevallen:

 1. Door de vereniging is een annuleringsverzekering afgesloten, waarbij de annuleringsreden valt binnen de door de verzekering gestelde voorwaarden.
 2. Ziekte van de deelnemer of diens partner, waarbij het bestuur de overweging maakt of de ernst van de situatie annulering toestaat.
 3. Overlijden van een familielid.
 4. Gewichtige omstandigheden ter beoordeling van het bestuur.

Indien een deelnemer annuleert zonder dat de annulering is gebaseerd op de onder hierboven genoemde omstandigheden, volgt terugbetaling van de bijdrage, dan wel kwijtschelding van verschuldigd bedrag, slechts indien wordt voldaan aan één van de volgende voorwaarden:

 1. Er bestaat een wachtlijst voor dit evenement en een persoon die op deze lijst voorkomt, wil de geannuleerde plaats innemen en de bijdrage betalen.
 2. Er bestaat geen wachtlijst, maar de annulerende deelnemer vindt een ander bereid deel te nemen en de bijdrage te betalen.

Indien de vervanger lid is van de vereniging, is de oorspronkelijke bijdrage voor leden verschuldigd.

Indien de vervanger geen lid is van de vereniging, maar wel valt onder de in artikel 2 genoemde categorieën, is de oorspronkelijke bijdrage voor leden verschuldigd met daar aan vast gekoppeld een automatisch lidmaatschap van de vereniging voor de duur van minimaal 1 jaar.

Artikel 32.

Indien een lid een introducee aanmeldt die valt onder de in artikel 2 genoemde categorieën, dan betaalt de introducee voor de activiteit waarvoor aangemeld is de introducee prijs, en wordt de introducee vervolgens automatisch lid van de vereniging voor de periode van minimaal 1 jaar.

HOOFDSTUK IX. van de cadeaus:

Artikel 33.

In de onderstaand geval worden cadeaus besteed:

 1. Bij dienstjubilea van 25 en 40 jaren. (mits ze langer dan één jaar lid zijn)

HOOFDSTUK X. van het huishoudelijk reglement:

Artikel 34.

Het bestuur is belast met de uitlegging van het reglement, behoudens verantwoording aan de ledenvergadering en beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Artikel 35.

Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen worden ingediend door het bestuur of door 10% van de stemgerechtigde leden.

Artikel 36.

Dit reglement kan slechts worden gewijzigd door een ledenvergadering met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, mits op deze vergadering tenminste 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is op de bedoelde vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering belegd, waarvoor de oproep de leden tenminste 14 dagen van tevoren moet bereiken. Op deze vergadering kan tot wijziging worden overgegaan, doch met tenminste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Geef een antwoord